Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат достъпа и използването на Perceptica, предоставяни чрез Интернет (“Услугата”) от “AII Data Processing” ООД със седалище и адрес на управление ул. “Кирил и Методий” 64, София 1202, България, код по БУЛСТАТ 130163919, регистриран по ДДС („Доставчик“). Всеки, който получи достъп до онлайн ресурсите на www.perceptica.com (Абонат), трябва да попълни договор за абонамент и да прочете ОУ. Ако Абонатът е съгласен с ОУ, той трябва да натисне “Аз съм съгласен” в регистрационния формуляр или да подпише договор за абонамент. С приемането на Общите условия абонатът заявява, че той е на 18 или повече години и че Абонатът има право да сключва договори от свое собствено име като физическо лице или от името на лицето, което представлява (например, бизнес, образователна институция, организация и подобни). Абонатът също така гарантира, че информацията, която е предоставил чрез регистрацията / абонамента, е вярна и точна.ПРЕДМЕТ


Чл. 1 (1) Предоставяне на лиценз. Доставчикът предоставя на Абоната, а Абонатът приема от Доставчика неизключително, непрехвърлимо, ограничено право и лиценз за достъп до информационните ресурси на адрес www.perceptica.com и чрез своето табло на адрес http: //db.perceptica. com /site/login (“Данни”), които може бъдат променяни регулярно. Доставчикът може да ограничи достъпа до определена информация по всяко време. Освен ако не е предвидено друго по отношение на определени данни за Услугата, лицензът включва правото да изтегля и временно да съхранява незначителни части от Данни за вътрешна и некомерсиална употреба само на устройство за съхранение под изключителния контрол на Абоната (i), за да показва вътрешно такива Данни и (ii) да цитираме от данните (подходящо цитирани и кредитирани) в работния продукт, създаден в рамките на редовния процес на изследване и работа. Абонатът може също да създава разпечатки на Данни за вътрешна употреба и за разпространение на трети страни, ако третите страни се съгласят да не разпространяват допълнително разпечатките. (2) Ограничения. Абонатът няма право на достъп, копиране, изтегляне, съхраняване, публикуване, предаване, прехвърляне, продажба или използване на която и да е част от Услугата, с изключение на (i) Данните, включени в типа на абонамента, избран от Абоната в регистрационния формуляр / договор за абонамент, (ii) с предварителното писмено съгласие на Доставчика, или (iii) ако не е изрично забранено от тези Общи условия или чрез „Допълнителни условия“ (както е определено по-долу). Данните не могат да се съхраняват в архивни или други права за търсене (3) в Данни. С изключение на лиценза, предоставен в тези Общи условия, всички права, право на собственост и интерес в услугата, на всички езици, формати и медии в целия свят, включително всички авторски права, са и ще продължат да бъдат собственост на Доставчика. (4) Допълнителни условия. Някои Данни се регулират от срокове и условия, включително такси, които са различни от тези, посочени в настоящите Общи условия (“Допълнителни условия”). На абоната ще бъде дадена възможност да преразгледа Допълнителните условия, като получи уведомление за такива Допълнителни условия писмено или онлайн или чрез други средства, които Доставчикът може да определи. Допълнителните условия могат да бъдат променени, когато Доставчикът даде известие на Абоната (писмено, онлайн или по друг начин) за промяната. Като използва Данни, регламентирани от Допълнителни условия, Абонатът се съгласява да спазва и ще се задължава да спазва всички такива Допълнителни условия, както и разпоредбите на тези Общи условия. Всички Допълнителни условия ще се считат за част от тези ОУ.РЕГИСТРАЦИОННИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СМЕТКИ


Чл. 2 (1) Абонатът получава пароли и потребителски имена от Доставчика, за да бъде регистриран в Услугата. (2) Паролите и потребителските имена са само за лична употреба и не могат да бъдат предавани на трети лица. Всяка парола и потребителско име трябва да бъдат присвоени само на едно лице (например служител на Абоната) и не трябва да се прехвърлят на трети лица. Действията на трети лица, използващи паролата на абоната и / или потребителското име, се считат за действия на Абоната. (3) Абонатът се съгласява незабавно да уведоми Доставчика в случай на загуба или неоторизирано използване на неговата парола и потребителско име, или е наясно с евентуално или действително неразрешено използване на Услугата.


ТАКСИ


Чл. 3. Абонатът поема задължението да заплати на Доставчика всички месечни такси, направени за Услугите по лична парола на Абоната. Таксите за ползване на услугата ще се таксуват по текущите цени. Размерът на месечните такси съответства на избрания абонаментен период, умножен по месечната такса, приложима към момента на абонамента. Абонаментният период започва, когато потребителският акаунт е активиран от Доставчика. Таксите не включват продажби, данък добавена стойност (ДДС), банкови такси или еквивалент, адвалорно, лично и други данъци, които са отговорност на Абоната. Всички такси за събиране, включително, но не само, адвокатски такси, се заплащат от Абоната. Таксите на доставчика не се възстановяват.ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА


Чл. 4 (1) Доставчикът ще прекрати достъпа до Услугата в следните случаи: (i) в случай на форсмажорни обстоятелства; (ii) в случай на технически ремонт, за който Абонатът ще бъде информиран предварително; (iii) в случай, че Абонатът не е платил дължимите такси. (2) След прекратяване на горепосочените обстоятелства се възстановява достъпът до продукта на Доставчика.

Чл. 5 Доставчикът прекратява достъпа до продуктите на Доставчика в следните случаи: (i) нарушение на Общите условия от Абоната; ii) прекратяване на действието на Общите условия съгласно раздел 8; (iii) несъгласие на Абоната с изменения в Общите условия, адресирани до Доставчика.РИСКОВЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


Чл. 6 (1) Доставчикът ще направи всичко възможно, за да намали риска от предоставяне на непълна и неточна информация на Абоната. Доставчикът не носи отговорност за грешки или пропуски, за резултатите, получени от използването на Данните или за такава информация, или за закъснения или прекъсвания в Услугата. Няма изрични или подразбиращи се гаранции, включително, без ограничение, гаранции за продаваемост или годност за конкретна цел или употреба по отношение на Услугата или всякаква информация, достъпна чрез Услугата. Единственото средство за защита на абонатите на Услугата в случай на нарушение на този Общи условия от Доставчика е да прекрати тези ОУ и да получи възстановяване на пропорционална част от всички предплатени такси въз основа на датата на прекратяване. Разпоредбите на този раздел 6 ще продължат да съществуват при всяко прекратяване на споразумението за абоната. (2) Доставчикът, неговите агенти и служители не носят отговорност за преки и непреки вреди, причинени от: (i) непълноти и неточности в данните; (ii) закъснения, прекъсвания и / или грешки при предаването на която и да е част от Услугата; (iii) загубени печалби или други последващи, примерни, инцидентни, косвени или специални щети, свързани изцяло или частично с правата на Абоната по тези GTC или с използването, или неспособността за използване, Данни или Услуга, дори ако Доставчикът, неговите филиали и / или сътрудниците са уведомени за възможността за такива щети; (iv) повреда в електронното оборудване, неоторизиран достъп, стачки, откази на системата, лошо време, както и всякакви други обстоятелства, които са извън контрола на Доставчика; (v) поддръжка, загуба или забравяне на пароли и потребителски имена. Абонатът признава, че предоставянето на Услугата води до вероятност за някои човешки и машинни грешки, закъснения, прекъсвания и загуби, включително неволна загуба на данни или повреда на медиите.ПРИЛОЖИМ ЗАКОН


Чл. 7 Тези Общи условия се изготвят в съответствие със законодателството, приложимо в страната на регистрация на Доставчика, като Абонатът може да предяви искове в съда в страната на регистрация на Доставчика.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ


Чл. 8 (1) Тези Общи условия ще влязат в сила, когато Абонатът кликне върху „Аз съм съгласен” или подпише договора за абонамент и ще продължи за периода, определен в регистрационната форма. (2) Без да се засягат правата на която и да е от страните, тези Общи условия могат да бъдат прекратени: (i) в случай на нарушение на тези Общи условия, което е отстранимо и не е отстранено в рамките на седем дни от писменото уведомление от другата страна, изискващо такова средство за защита; (ii) незабавно писмено известие от страна, ако другата страна извърши всяко непоправимо нарушение на тези Общи условия или повтаря всяко нарушение, което е било предмет на предизвестие по т. (i) по-горе.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА


Чл. 9 (1) Единствено Доставчикът е компетентен да изменя и допълва тези ОУ. Доставчикът има право да променя Общите условия по всяко време след публикуване на съобщението. Абонатът може да прегледа GTC, приложим към текущото ползване, като натисне бутона „Общи условия“ на началната страница. Абонатът трябва да натисне “Общи условия” всеки път, когато влиза в услугата, за да прегледа копие от текущите ОУ. С използването на Услугата, след като всяка промяна в ОУ се публикува на Сервизния абонат, се счита, че е обвързана с всички такива промени. (2) Абонатът не може да декларира, че определени условия не оказват влияние върху него. Абонатът е длъжен да изпълнява дейностите си съгласно последните изменения в Общите условия. Ако Абонатът не е съгласен с измененията и допълненията, Абонатът може да ги откаже писмено в срок от тридесет дни след промяната на Общите условия.ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА


Чл. 10 (1) Тези Общи условия се прилагат и по отношение на Абоната, който ползва безвъзмездно средствата, предоставени от безплатните уеб-страници на Услугата. (2) Тези Общи условия са приложими по отношение на Абоната от момента на откриване на Услугата.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 11 Това е пълното споразумение между страните по отношение правото на достъп и използване на Услугата. Той заменя всички предишни споразумения. Нито тези Общи условия, нито част от тях могат да бъдат прехвърляни, преотстъпвани или прехвърляни по друг начин от Абоната без предварително писмено съгласие. Ако някоя от разпоредбите на тези ОУ се счита за нищожна, невалидна, неприложима или незаконна, валидността и приложимостта на другите разпоредби няма да бъдат засегнати. Неуспехът на Доставчика по всяко време при стриктно спазване на настоящите Общи условия, или всяко забавяне или неуспех на Доставчика да упражнява каквото и да е правомощие или право, дадено му в Общите условия, не действа по никакъв начин като отказ от такова право. Заглавията и надписите, които се съдържат, се добавят само за удобство и не представляват част от Общите условия. Доставчикът може да даде известие чрез Услугата, включително, без ограничение, чрез електронна поща или да изпрати за достъп по “Общи условия” на началната страница или по пощата до последния адрес, посочен от Абоната на Доставчика. За съдействие, моля, свържете се с нас на тел. +359 2 8012 850 или e-mail: [email protected]