Сравнение на медийното отразяване на домашното насилие в България и Норвегия

 

www.activecitizensfund.bg

Сравнение на медийното отразяване на домашното насилие в България и Норвегия

На Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените експерти представиха финалните резултати от изследване на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, по проект „Превенция чрез осведоменост“

 

25 ноември 2020 г., София. Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. - ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Над 40% от публикациите в българските медии по някакъв начин омаловажават насилието, докато норвежките издания избягват да го правят. Това стана ясно по време на проведената днес финална пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Сравнителният анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, показва, че общото между двете страни е делът на публикациите, които просто предават информация, без да подчертават своето отношение по проблема (43%-45% и в двете страни). Над 50% от статиите в норвежки медии са или открито против насилието, или (в над 40% от случаите) предоставят качествен анализ на проблема. Общото картина в България и Норвегия е функция както на отношението на журналистите и медиите към насилието, така и на отношението на цитираните от тях заинтересовани страни.

Цялото изследване е достъпно тук – на български, и тук – на английски език

Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.


www.ptainfo.eu

logos
Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.