Превенция чрез осведоменост: Насилието, основано на полов признак - разпознаване, превенция и контрол

Във връзка с изпълнение на Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, беше публикувано интервю в OFFNews със Симона Велева, доктор по конституционно право, експерт по медийно и дигитално право и права на човека и автор на книгата „Свобода на словото“.

В рамките на този материал тя говори за това колко са жертвите на насилие, основано на полов признак, годишно в България, ЕС, света, какви са последиците от него, какви са причините да го има и как може да се предотврати. "Според данни на МВР общо 35 000 сигнала за 2019 г. са подадени за домашно насилие на телефон 112, но уточняват, че за един и същи инцидент обажданията понякога са няколко. Средно по 70 човека подават дневно сигнал."

Цялото интервю можете да видите на сайта на OFFNews.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.