Превенция чрез осведоменост: Как медиите говорят за домашното насилиеЕксперти представиха резултати от сравнителен анализ в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“

3 септември 2020 г., София. Статии, които тривиализират случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП), показват, че медиите в България се отнасят с неразбиране към този сериозен проблем. Голяма част от тях обръщат новините на сензация, поставяйки гръмки заглавия и извличайки изводи, базиращи се на предположения. На другият полюс стоят медиите в Норвегия, където почти не се намират статии, тривиализиращи случаите с ДННОП. Авторите на статии там избягват сензационни заглавия, шокиращи фрази и изрази с цел привличане на вниманието, а наместо това проследяват случаите в тяхната цялост, търсят експертни мнения и се въздържат от авторски категоризации в отразяването на новини, свързани с ДННОП.

Това стана ясно по време на проведената днес втора кръгла маса в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, на която бяха представени и дискутирани резултатите от провеждания мета анализ с прилики и разлики в отразяването на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.
Най-голям дял от статиите у нас, тривиализиращи насилието, се отнасят към физическото насилие, където 60% от статиите са написани по начин, представящ този тип насилие като нещо злободневно и нормално. Следва икономическото с 69% и сексуалното с 42%. Медиите в Норвегия са по-склонни да проследяват сексуалното насилие в детайли, преминавайки през всички стадии, от първоначалната новина, през разследването до анализиране на причините и последиците. За сметка на това кибер-насилието, психологическото и икономическото почти отсъстват като покритие, особено в сравнение с физическото и сексуалното. Дискусията повдигна две теми с продължение, а именно – защо е слабо в България отразяването на случаите,
свързани с кибер-тормоз, след като има достатъчно доказателства за наличието им, особено сред подрастващото поколение? И също, има ли в България проблем с ДННОП на религиозна основа?

www.activecitizensfund.bg

www.ptainfo.eu

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия. Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

За повече информация: Катя Благоева, изп. дир., Фондация „Интелдей“, [email protected]