ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОСВЕДОМЕНОСТ: Изследване на отразяването на темата за домашното насилие в медиите

Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. - ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Над 40% от публикациите в българските медии по някакъв начин омаловажават насилието, докато норвежките издания избягват да го правят. Това стана ясно по време на проведената днес финална пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Сравнителният анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, показва, че общото между двете страни е делът на публикациите, които просто предават информация, без да подчертават своето отношение по проблема (43%-45% и в двете страни). Над 50% от статиите в норвежки медии са или открито против насилието, или (в над 40% от случаите) предоставят качествен анализ на проблема. Общото картина в България и Норвегия е функция както на отношението на журналистите и медиите към насилието, така и на отношението на цитираните от тях заинтересовани страни.

Вижте информационната брошура по проекта тук.


Научете повече и свалете пълния доклад от тук.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.