Perceptica с успешно реализиран проектПЕРСЕПТИКА ЕООД РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В ПРОЦЕСИТЕ ПО МЕДИЕН МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

На 11.05.2019 г. Персептика ЕООД приключи успешно реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор компанията изпълни проект № BG16RFOP002-1.002-0679 „Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници”.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, компанията успешно разработи и внедри семантичният репозитар за полиметрични данни на медийни източници.

Семантичният репозитар за полиметрични данни на медийни източници е иновативно решение на Персептика ЕООД, представляващо новост при креативните индустрии и по-специално в сферата на архивното дело и библиотекарството. Той осигурява систематизиран многомерен архив, изграден и приведен в машинно-четим вид посредством обогатяващи модули, чрез разпознаващи смислово съдържание (семантични) инструменти.

В рамките на проекта беше разработено хранилище на медийни източници с детайлни анотации, заедно със защитима и гъвкава система за класиране на медиите по значение. Задача на иновативния репозитар е да елиминира наличните ограничения на съществуващите подходи като създава по-вярна, по-детайлна и по-гъвкава система, при която всеки отделен източник на съдържание (медиа) може да бъде регистриран, анотиран и актуализиран автоматично, чрез машинно-базирано обогатяване и индексиране по научно-доказана методика.

Проектът беше изпълнен в рамките на 24 месеца.