Проект ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОСВЕДОМЕНОСТ

Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия, с финансова подкрепа в размер на 61 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Темата за домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП), придобива все по-голяма популярност и осъзнаването на нуждата от вземането на информирани решения води до търсене на по-актуална и по-обхватна информация по темата. Целта на настоящия проект е да направи изследване на отразяването на темата за ДННОП в медиите в България и Норвегия, като се идентифицират релевантни медии за извличане на информация и се направи анализ, от който да се извлече информация за обогатяване на данните по темата, и се представи ролята на медиите в темата за ДННОП.

По проекта ще се направи изследване на отразяването на ДННОП в медиите, с което ще се обогати информацията съгласно Специфична цел 1 на Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Ще се реализира комуникационна кампания, за да се включат различни заинтересовани страни в анализа на резултатите, да се разпространят резултатите. Така ще бъде обхваната и Специфична цел 3.

Основни продукти на проекта ще са два анализа и един доклад, речник на термините, свързани с темата, и две комуникационни събития за ангажиране на заинтересовани страни в темата за ДННОП.

Основните целеви групи са: НПО, работещи по темата; жертвите на насилие, основано на пола и домашно насилие; медии; институции; широка общественост.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.